Portfolio en competentie

Met de komst van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) is een Nederlandse onderwijswet van kracht waarin de competentie (bekwaamheid) van de onderwijsgevende wordt uitgedrukt in bekwaamheidseisen en waarin wordt uitgelegd hoe deze bekwaamheid gedurende de gehele loopbaan dient te worden onderhouden. Onderwijsinstellingen hebben de plicht om hun onderwijsgevenden hiertoe in staat te stellen. De wet BIO geldt voor onderwijzers en onderwijsassistenten in alle onderwijsniveaus, uitgezonderd het hoger onderwijs. Daarnaast is de wet van toepassing op onderwijsmanagers in het basisonderwijs: de schoolleiders.

Sinds de invoering van de wet BIO moet betrokkene aan de hand van vastgestelde criteria aantonen bekwaam te zijn en deze bekwaamheid te onderhouden. Er is een profiel beschikbaar met bijpassende competenties. In een portfolio wordt door de onderwijsgevende zelf op een gestructureerde manier bij gehouden in hoeverre en op welke manier competenties up to date zijn. 

Zwerfspoor heeft een aantal voorbeeld portfolio's ontwikkeld die rekening houdend met de achtergrond van de onderwijsgevende (leeftijd, ervaring, huidige functie) inspireren tot het op eigen wijze inrichten van zo'n portfolio. Dat kan met behulp van beeldmateriaal, checklisten en vragenlijsten.

Zwerfspoor heeft vragenlijsten beschikbaar voor ouders, leerlingen, het vragen van feedback aan collega's en zelfevaluatie voor zowel PO als VO. Deze vragenlijsten kunnen digitaal worden afgenomen.

Ook is er een format voor het houden van klankbordgesprekken met ouders en/of collega's. Introductie kan via studiemiddagen voor teams en/of persoonlijke begeleiding. Het is mogelijk om een online portfolio op te zetten, er kan ook een "papieren" versie zijn of een combinatie van de twee.

Download voorbeeld rapportage feedbackscan kleuterouders